Polityka prywatności


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w EKOBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

(dla osób kontaktujących się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.ekobau.opole.pl oraz składających zgłoszenia nie będących naszymi klientami).

Ten dokument (dalej „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w w EKOBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu(dalej „EKOBAU” lub „ADO”). Z poniższego tekstu dowiesz się:

 • dla jakich celów i jak długo EKOBAU przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe,
 • jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych,
 • jaki przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest EKOBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 3-5, 45-129 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000171566, NIP: 7541005113, REGON: 530568629.

ADO jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Możesz kontaktować się z ADO we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 ADO gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ADO będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów- niewskazanych poniżej- zostaniesz wtedy indywidualnie poinformowany o tym nowym celu. W poniższej tabeli przedstawione zostały cele przetwarzania Twoich danych osobowych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez ADO pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność ADO. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

CEL WYJAŚNIENIA PODSTAWA PRAWNA DŁUGOŚĆ OKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Cele

realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych

Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są:

· wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne,

· ochrona przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) · Do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

· Do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie przez okres 10 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami

· W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 ADO przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Komu Twoje dane mogą być ujawnione?

 Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej ADO – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez ADO pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO odbiorcom poza strukturą ADO. Zawsze w takiej sytuacji ADO dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Banku, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznika Finansowego, Arbiter bankowy,
 • podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu ADO,
 • banki lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją czynności bankowych oraz na podstawie przepisów prawa, np. BIK, biura informacji gospodarczej (KRD, ERIF, BIG),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

 Szczegółowa informacja o przysługujących Ci prawach:

 • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez ADO są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu ADO,
 • masz również prawo do otrzymania od u Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane w formularzu kontaktowym lub na zgłoszenie reklamacyjne.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ADO Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

ADO nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.