Usługi


Świadczymy usługi w zakresie

  • Transportu i odbioru odpadów w celu ich unieszkodliwienia, wykorzystania, odzysku lub składowania.
  • Czyszczenia separatorów i piaskowników.
  • Demontażu i odbioru azbestu.
  • Doradztwa w zakresie gospodarki odpadami.
  • Mikrobiologicznego oczyszczania gruntów, wód z zanieczyszczeń ropopochodnych
    w bazach unieszkodliwienia (0ff site) jak i na miejscu ich powstania (In situ).
  • Zdejmowania wolnego paliwa z gruntu i wód gruntowych.
  • Budowy mikrobiologicznych barier wstrzymujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w gruntach i wodach gruntowych.
  • Rekultywacji terenów zanieczyszczonych ropopochodnymi.